พลอากาศเอก ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง

นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส

 

 

วันเดือนปีเกิด 13 มิถุนายน 2488

ที่อยู่ปัจจุบัน 100/139 ซ.สายไหม 85 ถ.สายไหม   เขตสายไหม กรุงทพ 10200

Email Tongloun@hotmail.com

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวัดราชาธิวาสปี พ.ศ.2498 - 2503

โรงเรียนเตรียมทหาร                                               รุ่นที่ 5

โรงเรียนนายเรืออากาศ                                                  รุ่นที่12

ศิษย์การบินโรงเรียนการบินทหารอากาศ      รุ่นที่ 39

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง                   รุ่นที่ 38

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ                    รุ่นที่ 26

วิทยาลัยการทัพอากาศ                                    รุ่นที่ 27

วิทยาป้องกันราชอาณาจักร                             รุ่นที่ 41

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้บังคับการกรมทหารราบ กรมอากาศยาน

ผู้บังคับการกองบิน 41 กองพลบินที่ 3

ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

ผู้บัญชาการกองบัญชาการ สนับสนุนทหารอากาศ

ความภาคภูมิใจ

-ได้ทำงานในการป้องกันประเทศ ด้วยการปราบปราม ผกค. และปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่2518-2534

-ได้ทดแทนบุญคุณของโรงเรียนวัดราชาธิวาสด้วยการเข้ามาเป็นคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวัดราชาธิวาสตั้งแต่ปี 2542-เป็นต้นมา

 

.......................................................................................................................

 

 

 

 

 

พลตรีวิเชียร ชูปรีชา

  อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

 

วันเดือนปีเกิด  31มกราคม 2485

ที่อยู่ปัจจุบัน   502/247 หมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง   ถ.เตชะตุงคะ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพ10210

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวันราชาธิวาส

มัธยมปีที่ 1 พ.ศ. 2496

มัธยมปีที่ 6 พ.ศ. 2501

ประสบการณ์การทำงาน

ข้าราชการ สังกัด กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

อดีต เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส

ความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจที่ได้นำเอาความรู้และเกียรติของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ติดตัวไว้อยู่เสมอ

 

  
                      ........................................................................................................................................................................

 

 

พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์

อุปนายกสมาคม คนที่.๒

.......................

นายมานะ สุพรรณเสตถ์
 อุปนายกสมาคม คนที่..๓

................

 

    นายอนันต์    ทรัพย์วารี

     อุปนายกสมาคม คนที่ ๔

 

วันเดือนปีเกิด 25 ธันวาคม 2500

ที่อยู่ปัจจุบัน 481/763 ซ.จรัญ37 แขวง บางขุนนนท์     เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ   10700

Email tanawut99@hotmail.com

การศึกษา

ม.ศ.3โรงเรียนโพควัฒนาเสมี พ.ศ.2516

ม.ศ.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี   พ.ศ.2518

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พ.ศ. 2522

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ.2543

ประสบการณ์การทำงาน

2522-2543      ครู

2543-2547      ผอ. ร.ร.   ท่ามะขามวิทยา

2547-2549       ผอ. ร.ร. สวนอนันท์

2549-ปัจจุบัน   ผอ. ร.ร. วัดราชาธิวาส

ความภาคภูมิใจ

ได้ผู้บริหารที่ผลงานดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูสดุดี ของครูสภา

...................................................................................

 

 

ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร

เลขาธิการสมาคม
...............................................................................................................................................................................................

ประวัติวิทยากร

ชื่อ                        ดร.ณัฐวัฒน์    นามสกุล    นิปกากร

ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรม ETI

Excellence Training Institution - ETI 

ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ..) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ..) การตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

      ปริญญาเอก Doctor of Management Science – DMS. มหาวิทยาลัย

Technological University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

สถานที่ติดต่อ         สถาบันฝึกอบรม ETI เลขที่ ๖๕/๔๒ อาคาร ที.เอ็ม.แมนชั่น ห้อง ๘๐๗ ซอยบรมราชชนนี ๓๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐  

โทรศัพท์                 ๐-๒๘๘๐-๘๒๙๖, ๐-๒๘๘๐-๙๙๐๐ ต่อ ๘๐๗         

โทรสาร                  ๐-๒๘๘๐-๘๒๙๖

โทรศัพท์มือถือ       ๐๘-๙๑๓๐-๐๕๘๐                                                            

E-mail address                  natdms@yahoo.com, natdms@thaimail.com

ประสบการณ์ทำงาน           อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, สวนดุสิต, และบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   วิทยากรสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย 

                         วิทยากรองค์กรภาครัฐและเอกชน  

ความภาคภูมิใจ                  

ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ สถาบันการพูดระบบการทูตเป็นหนึ่งในทีมงานพัฒนาคุณภาพบริการ และการกำหนดมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศของธนาคาร โดยทำงานร่วมกับทีมงานของ บริษัท ไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาจากต่างประเทศ

                     ที่ปรึกษา สำนักงาน ป.ป.ส. ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                     ที่ปรึกษา กรมชลประทาน, กรมวิชาการเกษตร, และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดสมรรถนะประจำกลุ่มตำแหน่ง/สายงาน  

                     ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาวิเคราะห์กำหนดสมรรถนะประจำกลุ่มตำแหน่ง/สายงาน และจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

                     ที่ปรึกษาสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในการจัดทำโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานภายใน และเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในของสำนักงานกิจการยุติธรรม

                      ที่ปรึกษาการจัดการความรู้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, กรมยุทธศึกษาทหาร, โรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย, และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ

                     ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard

~~~~~~~~~~~~~~~~

วิชาและหลักสูตรที่ได้รับเชิญให้บรรยายและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

      · การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Planning & Strategic Planning: Workshop)

      · การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดสมรรถนะบุคลากร (Competency for HRM: Workshop)

      · การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management: Workshop)

      · การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership in Organization: Workshop)

      · การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard: Workshop)

   · การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Development Planning: Workshop)

      · การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: Workshop)

      · กิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally for Teamwork)

      · กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)

      · การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

      · องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

      · การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

      · หลักการบริหาร (Foundation of Management)

      · การบริหารทรัพยากร (Resource Management)

      · การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

      · สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Competency Based Approach)

      · การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

      · การบริหารการตลาด (Marketing Management)

      · การบริหารการขาย และเทคนิคการขาย (Sales Management, Selling Techniques, and Selling Today)

      · การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

      · หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรของหน่วยงาน (Training for the Trainers)

      · การฝึกอบรมและการบริหารโครงการฝึกอบรม (Training & Program Management)

      · การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment)

      · การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Development of Training Program)

      · การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)

      · การประเมินองค์กรแบบสมดุล (The Balanced Scorecard)

      · การบริหารโครงการ (Project Management)

      · มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน (Human Relation)

      · การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (Team Building & Team Development)

      · การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

      · การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

      · เทคนิคการประชุม (Effective Meeting)

      · เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (Brainstorming Meeting)

      · การสื่อสารภายในองค์กร (Effective Communication)

      · การมอบหมายและควบคุมงาน (Delegation and Control)

      · เทคนิคการให้บริการ (Effective Services)

      · มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard)

      · ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Speech)

      · การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

      · การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

      · การวางแผนพัฒนาตน (Self Development Planning)

      · เทคนิคการฝึกอบรม (Training Techniques) และเทคนิคการนำเสนอ (Presentation)

      · การพูดและการบรรยายสำหรับวิทยากร (Lecture for Instructor)

      · การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Positive Attitude at Work)

      · การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

      · เครื่องมือการคิด (Tools for Thinking)

      · การจัดทำ Term of Reference – TOR เพื่อการจ้างที่ปรึกษา

      · หัวข้อวิชาอื่นๆ ในสายการบริหารอื่นๆ เช่น การบริหารการตลาด, การบริหารการเงิน เป็นต้น

 

 

         นาย ประเสริฐ วรลักษณกุล

      กรรมการบริหารฝ่ายปฎิคม 

วันเดือนปีเกิด 15 มิถุนายน 2499

ที่อยู่ปัจจุบัน 166/36 วัดราชา ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวันราชาธิวาสปีพ.ศ.   2513       

จบปีพ.ศ. 2515

ความภาคภูมิใจ

ประสานงานกับกรมศิลปกร บูรณะอุโบสถและศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาส

................................................................................................................................................

 

  

นายมนัส ศรีเพ็ญ

 กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

วันเกิด      17 มิถุนายน พ.ศ.2484     เชื้อชาติ สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

ที่อยู่          810/1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 14 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบาง

ซื่อ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800 โทรศัพท์ และโทรสาร

02 5878204, 02 911 5553

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาอิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ พ.ศ. 2506

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :

เป็น   กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ สัมมาชีวศิลปมูลนิธิในพระสังฆราชูปถัมภ์

พ.ศ.   2543- ปัจจุบัน
เป็น . ผู้จัดการโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ราชเทวี กรุงเทพฯ พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
เป็น   ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ชลบุรี   พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน
เป็น.. กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พ.ศ. 2552

หน้าที่ประจำและกิจกรรมพิเศษในอดีต

11 ปี    อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิชาเทคโนโลยีทัศนสื่อสารวิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2536 - 2547

15 ปี   กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟลชพอยท์ วิดีโอ แอนด์ มีเดีย จำกัด 2532 - 2547

1 ปี   ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ราชเทวี กรุงเทพฯ 2539 - 2540

6 ปี    ผู้ช่วยฝ่ายบริหารด้านวิชาการเทคนิค   สำนักงานอบรมและวางแผนงานสื่อสารเพื่อการพัฒนา ประจำองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP/DTCP ) 2525-2531

10 ปี   เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานสนับสนุนงานสื่อสารเพื่อการพัฒนา องค์การ พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP/DSCS ) 2515-2525

7 ปี    เจ้าหน้าที่ หน่วยบริการธุรกิจ และหัวหน้ากำกับเสียงรายการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์  ช่อง 4, ช่อง และ สถานีวิทยุ ททท ภาค FM 2508-2515

2 ปี    เจ้าหน้าที่เทคนิค หมวดกระจายเสียง กองการสื่อสาร กรมตำรวจ 2506-2508.

2 ปี    ผู้ช่วยด้านเทคนิค สถานีวิทยุศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 2504-2505

วิทยากรการผลิตสื่อ และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ประจำองค์การสหประชาชาติ และไป

ปฎิบัติงานที่ปรึกษาให้กับหน่วยราชการในประเทศต่างๆ ดังนี้ คือ   ประเทศจีน,   เนปาล,   ศรีลังกา,   อินโดนิเชีย,    ลาว,     บังคลาเทศ และประเทศเวียดนาม

วิทยากรพิเศษให้กับ The AsianCentre for Population&CommunityDeveopment.,   โครงการพัฒนาบุคลากรนานาชาติ International course onAdvancedTraining ofTrainers.

วิทยากรหลักสูตรการเขียนบทโทรทัศน์ ให้กับ   กลุ่มกรรเชียง,    คณะบริหารธุรกิจ    และคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,      เจ้าหน้าที่ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

เข้าร่วมการสัมมนาระดับนานาชาติ   เรื่อง DevelopmentCommunication : Applicationand Prospects for the Asia-Pacific Region     จัดโดย องค์การสหประชาชาติ และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 16-18 December 1991

ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหาร " Self and GroupDevelopment " จัดโดย UNDP/DTCP และ คณะศึกษาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 9 April - 9 June 1987
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ   2520

กรรมการและเลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส. 2518 - 2521
กรรมการบริหาร สมาคมนายทหารนอกประจำการ. 2531 - 2536

กรรมการบริหาร สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2532 - 2535
เป็นที่ปรึกษาด้านผลิตสื่อและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย 2532 - 2539
เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหารวิทยุชุมชนศาลายาพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 - 2549
เป็นผู้บังคับหมวดสะพาน กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ( ผึกเรียกพล 2514 )
เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือพิเศษประจำโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ( ช่วงแรกเปิดกองลูกเสือโรงเรียนนฤมลทิน 2520 )
เป็นรองประธานกรรมการอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย รุ่น22/2520.

.......................................................................................................................

 

  

นายวัลลภ หมัดสมบูรณ์

กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ

 

วันเดือนปีเกิด 24 กุมภาพันธ์ 2504

ที่อยู่ปัจจุบัน ซ.เป็นจิต ถ. จันทร์ เขต สาทร กรุงเทพ

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวันราชาธิวาสปี 

พ.ศ. 2515  จบปีพ.ศ. 2520 

ประสบการณ์การทำงาน  

 ผู้จัดการบริษัท BA DENTAL LAB

ความภาคภูมิใจ

  เป็นอาจารย์สอนเด็กพิเศษ

...............................................................................................................................................

 

 

 

นาย บุญเลิศ เกิดสมเกียรติ

กรรมการบริหารฝ่ายหารายได้ 

วันเดือนปีเกิด 4 กันยายน 2500

ที่อยู่ปัจจุบัน 147 แขวงสำเหร่   เขตธนบุรี กรุงเทพ 10160

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวัดราชาธิวาสปีพ.ศ.    2516       จบปีพ.ศ.   2518

โรงเรียน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีจบพ.ศ.2520

มหาวิทยาลับกรุงเทพ คณะบัญชี จบพ.ศ. 2525 ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยาม    คณะบริหารธุรกิจ จบพ.ศ.   ปริญญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ ...............

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยเคนเปเปอร์จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายการพนักงานและธุรการ เครือซีเมนต์ไทย

ผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัทเลซีมอย จำกัด

ความภาคภูมิใจ

มีความภาคภูมิใจที่เเป็นศิษย์เก่าราชาธิวาส

 

.....................................................................................

 

 

อาจารย์จันทิมา สุขพัฒน์

  กรรมการบริหารฝ่ายผู้ช่วยเลขาธิการ

...........................

นายสุทธิสรรค์ ศิวพิทักษ์

 

กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

...............

นายวรพงศ์ วรปฎิสัมภิทา

กรรมการบริหารฝ่ายทะเบียน

.................

 

อาจารย์ชูศักดิ์ องค์ศิริพร

กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

 

.................

 

ร.อ.ฐกฤต ตรีธัญญา

  กรรมการบริหารฝ่ายผู้ช่วยหารายได้

 

วันเดือนปีเกิด 17 กันยายน 2505 

ที่อยู่ปัจจุบัน   1158/342 ถ. ทหาร ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กรุงเทพ 10300

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวันราชาธิวาสปีพ.ศ. 2520    จบปีพ.ศ. 2522

ประสบการณ์การทำงาน 

 ราชการสนามชายแดน จ.ปราจีนบุรี ปี2525

 ฝึก นศท. ปี27-ปี 35

ความภาคภูมิใจ

ได้เป็นทหารรักษาพระองค์ฯ และได้ฝึก นศท.ของวัดราชาธิวาส

 

..............................................................................................................................................

 

 

 

พลอากาศตรี โฆษิต ประพัฒน์ทอง 

กรรมการบริหารฝ่ายผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์

 

วันเดือนปีเกิด 1เมษายน 2493

ที่อยู่ปัจจุบัน   171/2387 สายไหม กรุงเทพ 10220

ข้อมูลการศึกษา เข้าโรงเรียนวันราชาธิวาสปีพ.ศ.    2502       จบปีพ.ศ. 2508

 

 

...............................................................................................................................................

                    

                 นายธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี( เลิศ )

                   กรรมการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศ

วันเดือนปีเกิด      วันพฤหัสที่   กันยายน .. ๒๕๐๒

                             ที่อยู่ปัจจุบัน    ๔๓/๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

                                                            วุฒิการศึกษา                                                                 

- ชั้นเตรียมอุดมศึกษา     

เข้าศึกษามัธยมศึกษาสายสามัญ ,ม.ศ 1 ปี 2515 จบ ปี พ.ศ. 2519

- ชั้นอุดมศึกษา           

นิติศาสตร์บัณฑิต สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

รับราชการที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณะสุขศาสตร์

เป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี

เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ไทย. อาคิเต็คฯ  จำกัด

เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เอส.โกลเด้นท์แลนด์ จก.

เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชมรมวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพฯ

ประธานชมรมนักกฎหมายวิทยุสมัครเล่น

กิจการทางพระพุทธศาสนา

เป็นกรรมการบริหารพุทธธรรมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

สังกัดคณะกรรมาธิการศาสนาวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร

เป็นกรรมการชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา

ประธานชมรมวิทยากรพิทักษ์พระพุทธศาสนารุ่น ๔                       

เป็นนักจัดรายการวิทยุใน รายการไขปัญหาชาวพุทธ

รายการรู้ธรรมนำปฎิบัติ, รายการบำเพ็ญบุญบารมี

สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาธรรมะพล ๑ A.M. ๑๔๒๒

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท

.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน  เป็นเวบมาสเตอร์ จัดทำโฮมเพจให้องค์กรพุทธฯหลายแห่ง

.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิเบญจนิกาย

.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธางกูร

.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าร.ร.วัดราชาธิวาส 

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน

ปัจจุบัน  ทำงานบริษัทในเครือ บริษัท สหวิริยา  ตำแหน่งฝ่ายบริหารบริษัท 

 

 

 นายธเนศ อุ่นศิริ  (รัตน์)

                      กรรมการผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด         วันพฤหัสที่    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๒
ที่อยู่ปัจจุบัน          ๒๒๘ ซอยรามอินทรา ๔๖แยก๑๑ ถนนนวมินทร์ 
               
                  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
                               
โทร.๐๘๙ -๑๖๙๒๒๗๗

วุฒิการศึกษา                                                                
 
- ชั้นมัธยมศึกษา เข้าศึกษามัธยมศึกษาสายสามัญ ,ม.ศ 1 ปี 2515 จบ ปี พ.ศ. 2519
  -
ชั้นอุดมศึกษา     นิติศาสตร์บัณฑิต สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์การทำงาน
รับราชการที่มหาวิทยาลัยมหิดล กองคลัง -  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร.พ.รามาธิบดี
กิจการทางพระพุทธศาสนา
เป็นกรรมการบริหารพุทธธรรมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
สังกัดคณะกรรมาธิการศาสนาวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร
เป็นกรรมการชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา

เป็นนักจัดรายการวิทยุใน รายการไขปัญหาชาวพุทธ
รายการรู้ธรรมนำปฎิบัติ, รายการบำเพ็ญบุญบารมี
สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาธรรมะพล ๑ A.M. ๑๔๒๒

ผู้ดำเนินรายการ สิ่งดีๆวันนี้ วิทยุมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิเบญจนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธางกูร
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าร.ร.วัดราชาธิวาส
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน  ผู้จัดการ สำนักงานTS INTERLAW  ผู้จัดการสำนักกฎหมาย